30 Aralık 2012 Pazar

12. Sınıflar


12 SINIFLAR COĞRAFYA 1 dönem 2 sınav ÇALIŞMA SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?
A)Deniz seviyesinin yükselmesi       B)Buzulların erimesi
C)Volkanik olayların artması          D)Erozyonun şiddetlenmesi
E)Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2)Aşağıdakilerden hangisi doğada meydana gelen ekstrem durumların oluşumunda etkili değildir?
A)Yüksek ve düşük sıcaklıklar      B)Volkanlar ve depremler
C)Güneş ışınlarının geliş açısı      D)Şiddetli rüzgarlar     E)Aşırı yağışlar

3)Aşağıdakilerden hangisi ekstrem değerlere sahip olan bir deprem esnasında doğada görülebilecek olaylardan değildir?
A)Akarsu yataklarının değişmesi                               B)Heyelanlar                                    C)Aşırı yağışlar
D)Beşeri yapıların yıkılması veya yer değiştirmesi 
 E)Kıyı şeridinin değişmesi

4)Aşağıdakilerden hangisi volkanizma sonucu meydana gelen değişimlerden biri değildir?
A)Sülfür gazının artması   B)Yeni madenlerin oluşması   
C)İklimlerin değişmesi      D)Karbondioksit gazının artması
E)Etkili olduğu bölgede ekosistemde değişimlerin görülmemesi          
5)Aşağıdakilerden hangisi Tropikal rüzgârların en fazla zarar yol açtığı ülkelerden biridir?
A)Meksika     B) iran   C)İtalya    D)Suudi Arabistan     E)Fas

6)Yaşanması muhtemel bir kuraklıktan aşağıdaki ülkelerden hangisinin en az etkilenmesi beklenir?
A)Türkiye   B)Fransa   C)Suriye  D)Çad   E)Kanada

    7)Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir  
        yolu ve kara yolu bağlantısı Sağlanmıştır?
A)İspanya-Portekiz                 B)Norveç-Finlandiya                         
                         C)İngiltere-Fransa
D)Almanya-Avusturya            E)İsveç-Hollanda
8) Aztek ve Maya uygarlıklarının ortak özellikleri arasında;
I.Orta Amerika’da kurulmuş olmaları
II. Resim yazısına sahip olmaları
III. Yağmur ormanlarının yoğun olduğu alanlarda yerleşmeleri
gibi durumlardan hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A)Yalnız I    B)Yalnız II   C)Yalnız III D)I ve II   E)II ve III

9)Aşağıdaki ülkelerin hangisi ilk medeniyetin kurulduğu alanlardan biri değildir?
A)Suriye   B)İsviçre   C)Türkiye   D)Pakistan   E)Peru

10)Yerleşik uygarlığın ilk doğduğu medeniyet bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orta Amerika         B)Sarı Irmak Havzası    C)Mezopotamya
D)Nil Nehri Deltası    E)İndus Vadisi

11)Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumunda atmosferin etkisi yoktur?
A) Çığ   B) Sel  C) Toprak kayması D) Deprem   E) Erozyon

12)Aşağıda verilen doğal afetlerin hangisi ülkemizde son 100 yıl içinde görülmemiştir?
A) Deprem   B) Sel   C) Çığ        D) Yıldırım düşmesi   E) Volkan patlaması

13)Aşağıda verilen doğal afetlerin hangisinde suyun rolü yoktur?
A) Tsunami   B) Sel  C) Heyelan D) Erozyon  E) Talaz

14)Tsunami deniz içlerinde meydana gelen deprem sonucunda oluşan dev dalgaların kıyıya vurmasıdır.
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde tsunami görülme olasılığı yoktur?
A) Macaristan   B) Japonya   C) Şili D) Hindistan  E)ABD

15)Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A)      Yerleşmeyi fay hatlarından uzağa kurmak
B)      Alüvyal alanlara yerleşmek
C)      Acil durum ihtiyaçları hazırlamak
D)      Depreme dayanıklı konutlar yapmak
E)      Deprem tatbikatları yapmak

16)Aşağıda verilen alanların hangisinde çığ görülme olasılığı yoktur?
A) HakkariB) Erzurum   C) Kayseri D) TunceliE)Antalya

17)Aşağıdakilerden hangisi heyelanı oluşturan yer altı özelliklerden biri değildir?
A)Eğim fazlalığı     B)Tabakaların eğim yönlü uzanışı
C)Aşırı yağış           D)Killi tabakaların varlığı    E)Yerçekimi

18)Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli afetlerden biri değildir?

A) Heyelan   B) Depremler C) Kaya düşmesi   D) Çamur seli   E) Fırtına

19)  
       

 Yukarıda Türkiye haritasında numaralarla gösterilen taralı alanlardan hangisi birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaz?
A) I         B) II         C) III        D)IV      E)V
 20) Himalaya dağlarının yakın zamanda oluşmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzerinde fosillerin bulunması
B) İklimi etkilemesi
C) Deprem bölgesi olması
D) Çevresinde madenlerin bulunması
E) Tarım alanlarını daraltması

21)Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan  yer altı sularını kuzeyindeki  geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?
A)italya B)Libya C)Suriye D)Ukrayna E)Hindistan

22)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi büyük depremler sonucu meydana gelen doğal olaylardan biri değildir?
A)Tsunami                 B)Akarsu yataklarının değişmesi  
C)Kütle hareketleri   D)Göl oluşumu   E)Şiddetli yağışların oluşumu

23)Aşağıdakilerden hangisi klimatik kökenli ekstrem olaylardan biri değildir?
A)Aşırı sıcaklık   B)Tsunami   C)Rüzgarlar )Fırtınalar   E)Aşırı yağışlar

24)Aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerin hangisinde, insanın doğal sistemleri müdahalesi en azdır?
  A)Sanayi  B)Tarım  C)Madenlerin varlığı D)Ulaşım  E)Turizm

25)Aşağıdaki bölgelerin hangisinde tropikal fırtınalar etkili değildir?
A)Meksika Körfezi   B)Bengal Körfezi  C)Adriyatik kıyıları   D)Kaliforniya           E)Güneydoğu  Asya 
26)And Dağlarının yüksek kesimlerinde vadilerde yaşamış İnka medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen Bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Patates tarımını ilk yapanlardır.                     
B)Taş işlemciliğinde ileri seviyededirler.
C)Tarımda teraslama gibi ileri yöntemler kullanmışlarıdır.
D)Güneşin hareketlerine bağlı olarak güneş saati yapmışlardır.
E)Kendilerine ait bir yazı oluşturmuşlarıdır.

27)Mezopotamya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A)Verimli taşkın ovalarının varlığı           
B)Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunması
C)İklim koşullarının tarıma uygun olması 
D)Nüfuz artışına bağlı olarak üretimin hızlandırılması
E)Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamaları

28)Mezopotamya’daki kent devletlerinin ticaret ilişkilerini başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Ham madde kaynaklarının sınırlı olması
B)Yeni topraklar elde etmek istemeleri
C)Parayı kullanmaya başlamaları                 
D)Kültürlerinin yaymak istemeleri
E)Savaşçı bir yapıya sahip olmaları

29)Aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin kurulduğu ortak özelliklerindendir?
A)Yüksek platolar üzerinde gelişmiş olmaları  
B)Tropikal iklim özelliklerine sahip olmaları
C)Yoğun orman örtüsüyle kaplı olmaları            
D)Yüzey şekillerinin arızalı ve engebeli olması
E)Genellikle orta kuşakta yer almaları
30)Türkiye’de depremlere Trakya’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa, Mardin yöresi, Taş eli Platosu ve Konya çevresinde az rastlanır.
 
       
Buna göre, yukarıda harita üzerinde verilen alanların hangisinde deprem görülme olasılığı en fazladır?
A) I         B) II        C) III      D) IV        E) V

31)   Alp Orojenez Sistemi’nin uzandığı ya da III. jeolojik devirde oluşmuş arazilerin olduğu alanlarda deprem olma olasılığı en fazladır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır?
A) Yunanistan   B) Türkiye C) İran D) Japonya  E) Mısır
32)Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumunda atmosferin etkisi yoktur?
A) Çığ   B) Sel  C) Hortum   D) Orojenez E) Erozyon

33)Aşağıda verilen doğal afetlerin hangisi ülkemizde son 100 yıl içinde görülmemiştir?
A) Deprem      B) Sel         C) Çığ
D) Yıldırım düşmesi          E) Yanar dağ  oluşması

34)Aşağıda verilen doğal afetlerin hangisinde suyun rolü yoktur?
A) Tayfun    B) Sel  C) Heyelan D) Erozyon  E) Epirojenez

35)Tsunami deniz içlerinde meydana gelen deprem sonucunda oluşan dev dalgaların kıyıya vurmasıdır.
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde tsunami görülme olasılığı fazladır?
A) Avusturya   B) Türkiye    C) Şili D) Suriye   E)Mısır

36)Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?
a)        Yerleşmeyi fay hatlarından uzağa kurmak
b)       Fay hatlarına Çok katlı bina yapmak
c)        Acil durum ihtiyaçları hazırlamak
d)       Depreme dayanıklı konutlar yapmak
e)        Deprem tatbikatları yapmak

37)Aşağıda verilen alanların hangisinde çığ görülme olasılığı yoktur?
A) Hakkari B) Erzurum   C) Kayseri    D) Tunceli   E)İzmir
38)Aşağıdakilerden hangisi heyelanı oluşturan yeraltı özelliklerden biri değildir?
A)Eğim fazlalığı               B)Tabakaların eğim yönlü uzanışı
C)Şiddetli yağışlar            D)Killi tabakaların fazlalığı
E)Yerçekimi
39) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde mekanik çözülme daha fazladır?
 A) Hindistan       B) İngiltere  C) Brezilya  D) Mısır   E) İspanya

40) Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.
— Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olasılığı daha fazladır?
A) Endonezya   B) Kanada   C) Rusya D) Brezilya   E) Sibirya

41) Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde kıyı turizminin oldukça gelişmesinde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi tkilidir?
A) Okyanusal    B) Savan  C) Akdeniz  D) Karasal    E) Tundra

 42)Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?
A) Doğu Avrupa                 B) İskandinavya      C) Kanada     
D) Doğu Asya kıyıları       E) Avustralya
43) İran ve Japonya gibi ülkelerde sık sık depremlerin olmasın da;
I.    Fay hatlarının fazla olması
II.  Yer şekillerinin engebeli olması
III. Yer şekillerinin yakın zamanda oluşması
IV. Eski arazi üzerinde olmaları    
                            gibi  faktörlerden hangileri etkilidir?
A) I ve II   B) I ve III         C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV
44) İngiltere ve Fransa arasında aşağıdaki denizlerden hangisi varıdır?
  A) Dalmaçya    B) Akdeniz  C) Baltık   D) Manş     E) Kızıldeniz
45) Kanada’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla
B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla
C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla
D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olmasıyla
E) Son jeolojik dönemde karalaşmış genç bir ülke Olmasıyla
MARMARA BÖLGESİ: Yıldız Dağları Bölümü, Ergene Bölümü, Çatalca-Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü.-
EGE BÖLGESİ: İç Batı Anadolu Bölümü, Ege Bölümü.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Yukarı Sakarya Bölümü, Konya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü
KARA DENİZ BÖLGESİ: Batı Karadeniz Bölgesi, Orta Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü, Hakkari Bölümü.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Dicle Bölümü, Orta Fırat Bölümü.
AK DENİZ BÖLĞESİ; Antalya adana bölümü
6 Haziran 1941 yılında toplanan coğrafya kongresinde. 7 bölgemiz ve 21 bölümümüz belirlenmiştir.

                                                                                               Hasan HUŞ

11. Sınıflar


ÇİĞLİ İMKB ANADOLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM. 2. ORTAK SINAVI çalışma sorularıdır.1.    Aşağıdakilerden hangisi, tüketimin üretimi etkilediğini gösterir?

a)    Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfusun artması
b)    Sulama imkânlarının artmasıyla tarımsal verimin artması
c)     Gelir düzeyinin artmasıyla birlikte tüketimin de artmaya başlaması
d)    Taş kömürü yataklarının çevresinde metal sanayinin gelişme göstermesi
e)    Yağ sanayisinde mısırın kullanılmaya başlamasının Çukurova’da mısır tarımını yaygınlaştırması 

2.    Doğal kaynaklar ülkelerin en önemli ekonomik gücüdür. Buna rağmen zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler ekonomik olarak gelişememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
a)    Denize kıyılarının olmamamsı
b)    Doğal kaynakların hızlı tükenme endişesine
c)     Yer şekillerinin engebeli olmasına
d)    Teknoloji ve sermaye birikimini yetersizliğine
e)    Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmamasına

3.    Bir bölgenin,
I – Orman                                   II – Petrol
III- Jeotermal enerji                    IV – Akarsu
Gibi doğal kaynaklardan hangileri yönüyle zengin olmasında iklim koşullarının etkisi vardır?
a) Yalnız I        b) Yalnız III      c) I ve IV d) II ve IV  e) III ve IV

4.    Anadolu yarımadası için “ Medeniyetlerin Beşiği Olan Topraklar” ifadesi kullanılmaktadır. Anadolu’da geçmişten günümüze kadar kurulmuş medeniyetlerin hepsine birden ise “Anadolu Medeniyetleri” adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Medeniyetlerinden biri değildir?
a) Romalılar      b) Hititler  c) Urartular d) Frigler  e) İnkalar

5.    Türkiye arazisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a)    Ülkemiz yüzölçümünün yarısını ovalık arazi oluşturur.
b)    En önemli yer şekillerini dağlar oluşturur.
c)     Ortalama yükseltisi ve engebeliliği fazladır
d)    % 8,5 ini düz ve hafif eğimli alanlar oluşturur.
e)    Doğuda hidroelektrik potansiyel batıya göre fazladır

6.    Aşağıdaki tabloda bazı yıllarda Japonya’da nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, yıllık nüfus artışı ve toplam nüfus miktarı verilmiştir.


Yıllar
Yaş grupları (milyon)
Yıllık ortalama artış oranı(%0
Toplam nüfus (milyon)
0-14 yaş grubu
15-64 yaş grubu
65+ yaş
1960
28,4
61,5
5,3
11
94
1985
25,9
82,3
12,4
6,1
120,7
2003
18,0
85,4
23,5
0,4
127,2

 


Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a)    Nüfus miktarı sürekli artmıştır
b)    Yıllık nüfus artış oranı sürekli azalmıştır
c)     Bütün yıllarda 0-14 yaş grubundaki nüfus miktarı 65 yaş ve üzerindeki nüfus miktarından fazladır
d)    2003 yılında 0 -14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı %20’nin altındadır
e)    1963- 2003 yılları arasında oransal olarak en fazla artış 65 yaş ve üzerindeki yaş grubunda olmuştur.


7.    Ekonomik faaliyet türleri üretim, tüketim ve dağıtım olmak üzere üç grup altında sınıflandırılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir ekonomik faaliyet türü içinde yer alır?
a) Ulaşım  b) Madencilik    c) Sanayi d) Hayvancılık    e) Tarım
8.    Yapılan araştırmalarda atmosferdeki karbondioksit miktarının geceleyin gündüze oranla, kışın yaza oranla, sanayinin geliştiği yörelerin gelişmediği yörelere oranla, kent merkezlerinin kırsal alanlara oranla daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
a)     Fotosentez olayının gündüz olması, gece durması
b)      Kent merkezlerinde kullanılan su miktarının daha fazla olması
c)      Kış aylarında, konutlarda kömür kullanımının artması
d)     Sanayi bölgelerinde fosil yakıt kullanım miktarının artması
e)     Kent merkezlerindeki konutların sayısının kırsal bölgelere   oranla fazla olması

9.    I – İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin solunum olayı
II – Yeşil bitkilerin fotosentez olayı
III – Yıldırım olayı ve volkanik faaliyetler
IV – Ölü bitki ve hayvanların ayrıştırıcılar tarafından parçalanması
Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri azot döngüsü içerisinde yer alır?
a) Yalnız I     b) Yalnız III   c) I ve II
 d) II ve III        e) III ve IV

10.  Orman yangınları, özellikle yaz aylarında meydana gelen ve doğal bitki örtüsüne en fazla zarar veren olaylardan biridir. Yaz aylarında çok sayıda orman yangınlarının olduğu bir yörede;
I – Yaban hayatı olumsuz etkilenir
II – Atmosfere verilen oksijen miktarı azalır
III – Atmosferdeki karbondioksit oranı artar.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I       b) Yalnız II   c) Yalnız III 
d) I ve II     e) I,II ve III

11.  Aşağıdakilerden hangisi, Roma şehrinin küresel etkisinin artmasında daha çok etkili olmuştur?
a)   Nüfusunun fazla olması
b)   Nehir kenarında kurulmuş olması
c)   Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması
d)   Hizmet sektöründe çalışan nüfusun fazla olması
e)   Sınırları içinde Katoliklerin merkezi olan Vatikan’ın bulunması

12.  Türkiye’de 1962 yılında bir yıl süreli kalkınma planı hazırlanmış ve planın başarılı olması üzerine, beş yıllık planlar hazırlanmaya başlanmıştır. Kalkınma planları aşağıdaki kurum ya da kuruluşların hangisi tarafından hazırlanmaktadır?
a)    Kalkınma ve Planlama Bakanlığı
b)    Türkiye İstatistik Kurumu
c)     Devlet Planlama Teşkilatı
d)    Odalar ve Borsalar Birliği 
e)    Sosyal hizmetler Kurumu

13.  Türkiye’de 1923 – 1932 dönemindeki ekonomik gelişmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu
b) Tarımı geliştirmek amacıyla aşar vergisinin kaldırıldığı
c) Ekonomik bunalımların yaşandığı dönemde yüksek gümrük vergilerinin konulması
d) Milliyetçi ve dışa açık ekonomi politikalarının uygulandığı
e) Dönemin sonunda Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ekonomiye devlet müdahalelerinin arttığı

14.  Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?
a)   Demografik yatırımların artması
b)   Yeni yatırım sahalarının açılması
c)   Yaşam standartlarının yükselmesi
d)   Çalışma çağındaki nüfus oranının azalması
e)   İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması

15.  Nüfusla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi bir ülke ekonomisi için avantaj sağlamaz?
a)   Eğitimli nüfusun fazla olması
b)   Yaşlı nüfus oranının fazla olması
c)   Teknik eleman sayısını fazla olması
d)   Sanayide çalışan nüfusun fazla olması
e)   Diğer ülkelerden önemli ölçüde beyin göçü alması

16.  Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin bölgesel veya küresel etkisini sınırlandıran faktörlerden biridir?
a)   Genç nüfus oranının fazla olması
b)   İş bölümünün belirginleşmiş olması
c)   Hinterlandının dar olması
d)   Ulaşım imkânlarının gelişmiş olması
e)   Hizmet sektöründe çalışan nüfusun fazla olması

17.  Hindistan ve Çin gibi ülkelerde nüfusun hızla artmasını sorun haline getiren temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
a)   İş gücünün yetersiz olması
b)   Yaşlı nüfus oranının fazla olması
c)   Nüfusun ülke içindeki dağılışının düzensiz olması
d)   İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanamaması
e)   Nüfus yoğunluğunun Dünya ortalamasının üzerinde olması

18.  – Tasarrufların azalması
-   İşsizlik oranının artması
-   Demografik yatırımların artması
-   Bağımlı nüfus oranının artması
Bir ülkede, yukarıdaki durumların ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
a)    Okuryazar nüfusun fazla olması
b)    Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaşması
c)     Kişi başına düşen tarım alanının artması
d)    Sanayileşme faaliyetlerinin artış göstermesi
e)    Nüfus artış hızının yüksek olması

19.  Bir ürünün üretim miktarının artmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a)    Ürüne olan talebin artması
b)    Ürünün üretim maliyetinin azalması
c)     Ürünün kullanım alanının genişlemesi
d)    Ürünün satışından elde edilen karın azalması
e)    Ürünün başka bölgelere ulaştırılabilmesi

20.    Ülkelerin ekonomileri ile doğal kaynakları arasında sıkı bir ilişki vardır. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez?
a)    İsveç’te kâğıt endüstrisinin gelişmiş olması
b)    Kanada’da hidroelektrik enerji üretiminin fazla olması
c)     Azerbaycan ekonomisinde petrol sektörünün payının fazla olması
d)    Rusya’da demir çelik sanayisinin gelişmiş olması
e)    Japonya’da elektronik sanayinin gelişmiş olması
 


21. Yukarıdaki kavram haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
   a) Fosfor döngüsü      b)Su döngüsü          c)Enerji akışı
   d)Azot döngüsü                   e)Karbon döngüsü

22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumu ile ilgili değildir?
a) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
b) Asya, Avrupa kıtalarının arasında yer alması.
c) Aynı anda farklı iklimlerin yaşanması.
d) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması.
e) Zengin petrol yataklarına sahip olması

23.   - Tasarrufların azalması
        -İşsizlik oranının artması
        -Demografik yatırımların artması
        -Bağımlı nüfus oranının artması
      Bir ülkede, yukarıdaki durumların ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
a) Okuryazar nüfusun fazla olması
b) Aile planlaması uygulamalarının yaygınlaşması
c) Kişi başına düşen tarım alanının artması
d) Sanayileşme faaliyetlerinin artış göstermesi
e) Nüfus artış hızının yüksek olması

24. Türkiye’de tarımsal üretimin önem kazandığı yaz ayları kurak geçer. Dolayısıyla birçok yerde tarımda sulama sorunuyla karşılaşılır. Sadece sulamanın yaygınlaşması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Nadas alanları daralır     b) Tarımsal üretim ve verim artar
c) Yılda birden fazla ürün alınır    d) Üretimde dalgalanmalar azalır
e) Ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirilir

25. Akarsuların ekosistemleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Akarsuların uzunluğu arttıkça barındırdığı canlı sayısı da artar.
b) Akarsuların yukarı çığırlarında eğim fazla olduğu için biyolojik üretim ve çeşitlilik daha azdır.
c) Akarsuların bol alüvyon taşıması çoğu zaman bulanık akmasına yol açar, bu durum canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.
d) Delta oluşturan akarsularda, oluşturmayana göre biyoçeşitlilik fazladır.
e) Bazı nehirlerin ağız kısımlarında hem tatlı hem de tuzlu su canlıları yaşar.
26. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?
A) Japonya B) ABD C) Hollanda  D) Hindistan E) Ingiltere

27. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinde yüksek doğum ve yüksek ölüm oranı vardır?
A) Kore - Japonya B) Malezya - Endonezya
C) Almanya - Hollanda D) Rusya - Italya
E) Bulgaristan - Macaristan

28. Hammaddenin bulunması sanayinin gelişmesi için önemli şartlardan biridir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hammadde bakımından oldukça fakir olmasına karşın ileri derecede sanayileşmiştir?
A)ABD B) Kanada C) Japonya D) Rusya E) Fransa

33. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Kuzey Amerika  B) Orta Doğu'da C) Güneydoğu Asya'da   D) Doğu Avrupa'da  E) Kuzeybatı Avrupa'da

34. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı içinde tarımsal faaliyetler ön planda olup, aktif nüfusun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomik yapısı içinde tarımsal faaliyetler ön plandadır?
A) Japonya B) Fransa C) Almanya D) Hindistan E) İsviçre


43. Bir ülkenin gelişmişliği ile nüfus artışı ters orantılıdır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış hızı en azdır?
A) Pakistan B) Afganistan C) Ingiltere  D) Mısır E) Suudi Arabistan

45. Toplam nüfus miktarları aynı olduğu halde, nüfus yoğunlukları birbirinden farklı olan ülkeler için, aşağıda söylenenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yüzölçümleri farklıdır.
B) Tarımsal nüfus yoğunlukları aynıdır.
C) Fizyolojik nüfus yoğunluğu aynıdır.
D) Gelişmişlik düzeyleri aynıdır.
E) Ekonomileri tarıma dayalıdır.


53. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar
B) Okuma yazma oranı fazladır.
C) Doğum oranı fazladır. D) Ortalama ömrü uzundur.
E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

54. Bazı ülkelerin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamul maddeler büyük bir paya sahiptir.
-Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda sözü edilen ülkelerden değildir?
A) Fransa B) Japonya C) ABD D) Ingiltere E) Cezayir

55. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Intansif ( Modern) tarım yapılır?
A) Hindistan B) Polonya C) Afganistan D) Pakistan E) Belçika


58. Buğday, soğuğa dayanıklı, olgunlaşmak için yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir bitkidir.
- Buna göre aşağıda verilen ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğü zaman buğday üretimine en az elverişli olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Avustralya C) Türkiye  D) Brezilya E) Rusya


63. Hangisi Asya kıtasının özelliklerinden değildir?
A. Asya kıtası yüz ölçümü ve nüfus olarak en büyük kıtadır.
B. Ekvatordan kuzey kutbuna kadar kuzey-güney yönler 10.000 km uzunluktadır.
C. Doğu batı yönünde 11 saat dilimi vardır.
D. Afrika Kıtası ile olan sınır Kızıldeniz ve Süveyş Kanalından geçer
E. Kıtanın büyük bir çoğunluğunda Ekvatoral Iklim hakimdir
64. 1. Amerika 2. Avrupa  3. Afrika 4. Asya
Yukarıda belirtilen kıtalardan hangileri ESKI DÜNYA KARALARI olarak adlandırılır?
A)1 - 2 B) 1-2-3 C) 2-3-4 D)1-4 E)1-3


66. Aşağıdakilerden hangisi daha yaşlı nüfusa sahiptir?
a)Türkiye b) Almanya c) Mısır d)Yunanistan e) Ürdün


67. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artış hızı diğerlerine göre daha yüksektir?
a) Norveç b) Almanya c) Norveç  d) Isviçre e) Türkiye


70. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
A) Almanya B) Isveç C) Hollanda D) Isviçre E) Italya

71. Dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1. olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ispanya B) Portekiz C) Mısır D) Almanya E) Italya

72. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?
A. Üretici nüfus fazladır  B. Nüfusun yaş ortalaması yüksektir
C. Kent nüfusu oranı yüksektir
D. Nüfus artış hızı yüksektir  E. Genç nüfus azdır.


74. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
A) Hammaddeye duyulan gereksinimin ar'ası
B) Teknoloji kullanımının ar'ası  C) Enerji tüketiminin ar'ası
D) Tarımsal üretimin ar'ası
E) Çalışan nüfus içinde, niteliksiz işçi payının azalması
85. İlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıkmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Ticaret        B)Sanayi         C) Avcılık ve toplayıcılık          D)Turizm       E) Tarım      


87.Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin doğal koşullardan etkilendiğini göstermez?
A) Kışların ılıman geçtiği bölgelerde seracılığın gelişmesi 
B) Kümes hayvancılığının büyük şehirlerin yakınında gelişmesi
C) Soğuk iklim bölgelerinde buzdolabı satışlarının düşük olması 
D) Engebeli arazilerde demir yolu ve kara yolu yapım maliyetinin yüksek olması
E) Akarsuyun yatak eğimlerinin fazla olduğu yerlerde barajların kurulması

88.Beşeri faktörlerin ekonomiye etkisi düşünüldüğünde;
I.Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde sanayinin gelişememesi
II. Sanayinin geliştiği yerlerde nüfusun artması
III. Soğuk iklim bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması
IV. Piramitler sayesinde Mısır’da turizmin gelişmesi
gibi olgulardan hangileri beşeri faktörlerin ekonomiye etkisine örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve IV   D) II ve IV       E) I ve III

89 I.Mobilya     II. Çimento     III.Demir-çelik     IV. Konserve    V.Seramik
Yukarıdaki sanayi kollarından hangilerinin hammaddesi toprağa dayalıdır?

A)I ve II    B) I ve III   C)II ve IV  D) I ve V   E)II ve V


91. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin eski dönemlerden beri yerleşim alanı olarak kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Orta enlemlerde yer alması                        
B) Orman zenginliğinin olması
C) Nüfus yoğunluğunun fazla olması             
D) Farklı medeniyetlere ait kalıntıların bulunması
 E) Doğu batı doğrultusunda geniş alan kaplaması


Türki yede hayvancılık
Soru 1. Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.
B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.
C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.
D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.
E) Hayvanlarımızın et ve süt verimi yüksektir.

Soru 2. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg. ,büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın . olmasına
B) Engebenin ve ortalama yükseltinin fazla olmasına
C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe bağlı olmasına

D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli olmasına
E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli olmasına

Soru 3. Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdaki-lerden hangisi etkili değildir?
A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması
B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi
C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi

Soru 4. Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması
B) Yağışın bol,yağış rejiminin düzenli olması
C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması
D) Toprakların mineral bakımından zengin olması
E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması

Soru 5. Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Hayvan ırklarının ıslahı
B) Yem üretiminin arttırılması
C) Üreticilerin desteklenmesi
D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi
E) Otlak alanlarının genişletilmesi

Soru 6. Türkiye’de en yaygın hayvancılık faaliyeti küçükbaş hayvancılıktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?
A) Tarım alanlarının sınırlı olması
B) Yer şekillerinin çok engebeli olması
C) Diğer hayvancılık faaliyetlerinin zahmetli oluşu
D) Yer şekillerinin ve iklimin uygun oluşu
E) Et ve süt veriminin fazla oluşu

Soru 7. Küçükbaş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu bölgelerimizde yetiştirilir.
Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde küçük baş hayvancılık daha az yapılır?
A) Konya Bölümü  B) Orta Fırat Bölümü
C) Erzurum-Kars Bölümü
D) İç batı Anadolu Bölümü
E) Ergene Bölümü

Soru 8. Aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisi Türkiye’nin az yağış alan iç kısımlarında yetiştirilir?
A) Tiftik keçisi B) Sığır C) Kıl keçisi
D) At E) İpek böceği

Soru 9. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, küçükbaş hayvancılık en azdır?
A) Antep fıstığı B) Çay C) Ay çiçeği
D) Şeker pancarı E) Buğday

Soru 10. Ülkemizde büyük baş hayvancılığa en elverişli yerler doğu Karadeniz yaylaları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarıdır.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz yağışlarının fazla olması
B) Sulama imkanlarının gelişmiş olması
C) Geniş düzlüklerin olması
D) Yükseltinin ve eğimin fazla olması
E) Tarım topraklarının verimli olması

Soru 11. Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.
Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
(Hayvan türü Yaygın olarak yetiştiği yer)
A) Sığır Erzurum-Kars Bölümü
B) Koyun İç Anadolu Bölgesi
C) Kıl keçisi Karadeniz Bölgesi
D) Tiftik keçisi İç Anadolu Bölgesi
E) İpek böceği Güney Marmara Bölümü

Soru 12. Aşağıda yer alan hayvanların hangisinin ürünleri sanayi de işleme tutulmadan kesinlikle kullanılmaz?
A) Koyun B) Arı C) Manda  
D) Tavuk E) İpek böceği

Soru 13. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde ahır hayvancılığı ve besicilik daha fazla yapılmaktadır?

A) İç Anadolu B) Marmara C) Doğu Anadolu
D) Karadeniz E) Akdeniz

Soru 14. Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş hayvancılık daha az yapılır?
A) Mısır B) Çay C) Fındık
D) Buğday E) Şeker pancarı

Soru 15. Arıcılığı asıl geçim kaynağı olarak seçenler, ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında en büyük etkiye sahiptir?
A) Çok emek gerektirmemesi
B) Ekonomik değerinin yüksek olması
C) Arı ürünlerine olan ihtiyacın artması
D) İklim şartlarından daha az etkilenmesi
E) Besin değerinin yüksek olması


Soru 16. Bugün ülkemizde modern tavukçuluk daha çok İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük merkezlere yakın yerlerde gelişmiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavuğun ticari değerinin yüksek olması
B) İklim şartlarının elverişli olması
C) İş gücüne fazla ihtiyaç duyulması
D) Büyük tüketim merkezlerine yakın olması
E) Kentlerdeki işsiz insanlara iş kapısı olması

Soru 17. Balıkçılığın ilkel metotlarla yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenemez?
A) Kum motorlarının balık yuvalarını bozması
B) Açık deniz balıkçılığının yapılması
C) Kaçak ve zamansız avlanmaların yapılması
D) Balıkçı teknelerinin küçük ve yetersiz olması
E) Denizin sanayi ve yerleşim atıkları ile kirletilmesi

Soru 18. Türkiye’de balıkçılığın yeterince gelişmeme -sinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?
A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması
B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz ……….oluşu
C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen ………gösterilmemesi
D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması
E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olmasıSoru 19. Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü (%81) Karadeniz’den sağlanır.
Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;
I. Kıyı şeridinin uzun oluşu
II. İklimin ılıman oluşu
III. Kıta sahanlığının dar oluşu
IV. Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu
V. Tarım alanlarının sınırlı oluşu
Gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha çoktur?
A) I ve III B)Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) IV ve V

Soru 20. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin bir kısmı doğrudan ve dolaylı olarak hayvancılığımıza katkı sağlamaktadır.
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi için bu durum söz konusu olamaz?
A) Burçak B) Buğday C) Fındık  
D) Çavdar E) Şeker pancarı

Soru 21. Ormanlarımızın ülke ekonomisine doğrudan (ölçülebilen) ve dolaylı (ölçülemeyen) olmak üzere bir çok katkıları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi ormanlarımızın doğrudan katkılarındandır?
A) Barajların ömrünü uzatması
B) İklim üzerindeki etkileri
C) Hammadde temin etmesi
D) Doğal afetleri önlemesi
E) Dinlenme imkanları sunması

1E 2A 3C 4A 5E 6D 7C 8A 9B 10A 11C 12E 13B 14D 15B 16D 17B 18D 19E 20C 21C

Türkiye de ve dünyada nüfus ve özellikleri
1- Ülkemizde kentsel nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölüm hangi bölgemizde yer alır?
A) Ege  B) AkdenizC) MarmaraD) Karadeniz E) İç Anadolu

2- Kutup çevreleri, çöller ve dağların yüksek kısımlarıyla birlikte Ekvator çevresinde de yerleşme seyrektir?
Bunun en önemli nedeni nedir?
A) Sıcaklığın yüksek olması  B) Yağışın çok yağması
C) Sıcak rüzgarların esmesi  D) İklim özellikleri
E) Sık orman alanlar

3- Amazon Havzası, Türkiye'nin beş katından fazla bir yer tutmasına karşın, nüfusu 2.5 milyonu geçmez.
Nüfusun bu denli az olması, Amazon Havzası'nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A)Kollarıyla birlikte ele alındığında, Amazon'un en çok su taşıyan ırmak olması
B)Havza halkının, ilkel kabileler düzeyindeki toplumsal örgütlenmeyi aşamamış olması
C)Bölgenin sık ormanlık yapısı ve bataklıkların geniş yer kaplaması
D)Bölgede tarımsal ve endüstriyel etkinliklerin yok denecek kadar az olması
E)Havzaya sağlık hizmetlerinin getirilememesi nedeniyle, erken yaşta ölümlerin yaygın olması

4- İç Anadolu'da yapı malzemelerinin kerpiç,Karadeniz'de ahşap olmasında en etkili sebep nedir?
A)Doğal çevre  B)Yer şekilleri  C)Nüfusu D)İdari yapısı
E)Ekonomik etkinliği
5- Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşme merkezinin büyümesinde diğerlerine oranla daha fazla etkilidir?
A)İklim B)Doğal bitki örtüsü   C)Yer şekilleri
D)Akarsula  r  E)Endüstri

6- İnsanların göçebe bir yaşamdan yerleşik yaşama geçmesinde rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hayvanların evcilleştirilmesi
B)Toprağın ekilip - dikilmeye başlanması
C)Dinsel inançların oluşması
D)Ticaretin gelişmesi
E)Sanayi tesislerinin kurulması

7-Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağınık, İç Anadolu Bölgesi'nde ise toplu yerleşme tipinin yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisi etkendir?
A) Tarım koşulları ve yağış   B)Sanayi C) Bitki örtüsü
D)Sıcaklık   E)Ulaşım

8-Türkiye'de, kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlanması, aşağıdaki sorunlardan hangisinin doğmasında etkili değildir?
A)Nüfusun ülke içinde dengeli dağılmamasında
B)Kentlerde işsizlik oranının artmasında
C)Kent çevrelerinde gecekondu semtlerinin oluşmasında
D) Belediye hizmetlerinin yetersiz kalmasında
E)Hızlı nüfus artışında

9- Nüfusun dünya üzerindeki dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdaki yerlerden hangisi nüfusun yoğun olduğu bölgelerden sayılamaz?
A)Nil vadisi  B)Dönenceler çevresi   C)Ganj ve Brahmaputra Deltası
D)Kuzey Amerika'da göller çevresi  E)Japonya

10- Bir ülkedeki nüfus artışını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A)Doğum oranı  B) Ölüm oranı  C)Dış göç oranı
D) Bir yıl önceki nüfus   E)Yüzölçümü

11- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı problemlerden biri sayılmaz?
A)Kişi başına düşen milli gelirin azalması
B)Tarımsal üretiminin düşmesi   
C)Demoğrafik yatırımların artması
D) Gecekondulaşmanın artması  E)Konut açığının büyümesi

12- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin genç nüfuslu bir ülke olduğunu gösterir?
A)Tarımla uğraşan nüfusun çok olması
B)Endüstriyel üretimin fazla olması
C)Teknik eleman sayısının fazla olması
D)Etkin nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
E)Ölüm oranının yüksek olması

13- Bir yörenin aritmetik nüfus yoğunluğu az olmasına karşın yörenin tarımsal nüfus yoğunluğu fazla ise bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?
A)Nüfus artışının diğer yörelerden fazla oluşuyla
B)Elverişli tarım alanlarına sahip olmasıyla
C) Nüfusun büyük bir bölümünün kırsal alanda yaşamasıyla
D) Tarımla uğraşan büyük bir bölümün kırsal alanda yaşamasıyla
E)Tarım alanlarının dar, tarımda çalışan nüfusun fazla olmasıyla

14-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A)Ticaret  B) Sanayi C) Madencilik  D) Mimari E) Ulaşım

15- Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?
A)Seydişehir B) İskenderun  C) Zonguldak  D) Karabük
E) Akhisar
Türk iyede Hayvancılık
Soru 1. Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla
B) Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla
C) Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla
D) Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla
E) Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla

Soru 2. Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğim ve engebenin fazla olması
B) Ulaşımın gelişmemiş olması
C) Tüketici nüfusun az olması
D) Sanayileşmenin az olması
E) Kışların çok soğuk olması

Soru 3. Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına 12,6 kg, büyükbaş hayvan başına 64,7 et elde edilmesine rağmen büyükbaş hayvancılığın yaygın olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçükbaş hayvanların etinin daha fazla besleyici olması
B) Türkiye’de dericilik sanayinin gelişmemiş olması
C) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde daha çok sermayenin gerekmesi
D) Dokuma sanayinde yün ve tiftiğin daha çok kullanılması
E) Doğal şartların küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olması

Soru 4. I. Hayvan sayılarının arttırılması
II.Ahır hayvancılığının geliştirilmesi
III.Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi
IV.Hayvan soylarının ıslah edilmesi
V.Yem üretiminin artması
Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?

A) V B) IV C) III D) II E) I

Soru 5. Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?
A) Buğday B) Çay C) Üzüm D) Şeker pancarı E) Ay çiçeği

Soru 6. I. Arazinin fazla engebeli olmaması
II.Sulanan arazinin geniş olması
III.Bozkırların geniş yer kaplaması
IV.Yaz mevsiminin serin geçmesi
V.Yıllık yağış miktarının fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) IV ve V

Soru 7. I. Tarım alanlarının dar olması
II.Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
III.Çayır ve otlakların geniş yer tutması
IV.Yüz ölçümünün fazla olması
V.Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri
Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) I ve IV E) IV ve V


Soru 8. Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde et ve süt işleyen fabrika daha azdır?
A) Edirne B) Erzurum C) Van D) Giresun E) Kars

Soru 9. Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
A)İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara Bölümü’nde gelişmiştir.
B)Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.
C)Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.
D)Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.
E)Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.

Soru 10. Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?
A) İç Anadolu    B) Doğu Anadolu C) Ege
D) Akdeniz    E) Karadeniz


Soru 12. Aşağıda hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış sebebi eşleştirilerek verilmiştir.
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/cografya-soru-bankasi-ve-testler/1786-turkiyede-ormancilik-testi-ve-cevaplari.html
Buna göre eşleştirmelerden hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?
Adı Dağılışı Sebebi
A) İpekböceği Marmara Ormanların fazla olması
B) Kümes hay. Marmara Nüfusun yoğun olması
C) Koyun İç Anadolu Bozkırların çok olması
D) Sığır Erzurum-Kars Yaz yağışları ve çayır
E) Balıkçılık Karadeniz Denizin az tuzlu olması

Soru 13. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde arıcılık faaliyeti ve bal üretimi yaygın değildir?
A) Hakkari B) Sakarya C) Rize  D) Kars E) Ordu


Soru 14. Aşağıdaki tabloda Türkiye’de 1991 – 1995 yılları arasında dört hayvan türündeki hayvan sayıları (bin adet) verilmiştir.

1991  1992  1993  1994  1995
Sığır
12.000  11.950   11.910 11.900 11.850
Manda
370  350  320  300  250 
Koyun
40.500  39.500  37.500  35.600  34.000
Keçi
10.800  10.500  10.150 9.600  9.100
Yalnızca tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sığır sayısında bir önceki yıla göre azalmanın en çok olduğu yıl 1993’tür.
B)Manda sayısı 1991 yılına göre 1995 yılında %50 azalmıştır.
C)Verilen yıllarda, dört türün tümünde hayvan sayıları sürekli azalmıştır.
D)Bazı yıllar, keçi sayısı sığır sayısıyla aynıdır.
E)1992 ile 1993 yılları arasında, keçi sayısındaki azalma koyun sayısındakinden fazladır.

Soru 15. Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?
A)Büyükbaş hayvancılık  B)Küçükbaş hayvancılık
C)Kümes hayvancılığı  D)Arıcılık    Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=1786
E)İpek böcekçiliği

Soru 16. Kültür balıkçılığında balıklar kuluçka havuzlarında kafesler ve gölcükler içerisinde büyütülür. Ülkemizde kültür balıkçılığı son yıllarda artış göstermiş, devlet bu konuda üreticileri teşvik edici tedbirler almıştır.
Ülkemizde kültür balıkçılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin payı yoktur?
A)Denizlerimizde balık çeşidinin az olması
B)Pazarlama olanaklarının kolay olması
C)Denizlerimizde kirlenmenin fazla olması
D)Avlanma giderlerinin az olması
E)Kültür balıkçılığında verimin fazla olması

Soru 17. Türkiye’de balık avcılığının ortalama %82’si Karadeniz, %10’u Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den sağlanır.
Buna göre balık avcılığının denizlere dağılımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?
A)Denizlerin kapladıkları alanlarıyla
B)Denizlerin kirlilik oranlarıyla
C)Deniz çanaklarının derinlikleriyle
D)Denizlerin tuzluluk oranlarıyla
E)Kıta sahanlıklarının genişlemesiyle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C A E E D B E D C C B A B C C A D


Türkiye de ekonomi

Soru 1. İşlenmemiş ya da yarı işlenmemiş maddelerin, makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesine sanayi denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi sanayisi hızla gelişen bir ülkede görülen olumlu gelişmelere örnek gösterilemez?
A) İnsanlara geniş iş imkanları sunması
B) Dışarıya çıkan döviz miktarını azaltması
C) Sanayi ürünleri ihracatının yükselmesi
D) Ülkenin dışa bağımlılığını arttırması
E) Ülke savunmasına katkı sağlaması

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede endüstrinin gelişebilmesi için gereken doğal koşullardan biridir?
A) Sermaye B) Hammadde C) Pazar D) Ulaşım
E) Kalifiye eleman

Soru 3. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi daha çok tarıma dayalıdır?
A) Seramik B) Kağıt C) Çimento D) Cam E) Dokuma

Soru 4. Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır. Bu nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına kurulur.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye uymaz?
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/cografya-soru-bankasi-ve-testler/4528-turkiyede-sanayi-sanayinin-ozellikleri-ile-ilgili-test-sorulari.html
A) Amasya-Şeker sanayisi
B) Isparta -Gül yağı sanayisi C) Rize -Çay sanayisi
D) Bursa -Dokuma sanayisi E) Balıkesir -Salça işletmeleri

Soru 5. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir.
GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez?
A) Kağıt B) Besin C) Dokuma D) Çimento E) Petro-Kimya

Soru 6. Ülkemizde sanayi ; İstanbul-Adapazarı, Bursa- Balıkesir, Eskişehir-Ankara, İzmir-Aydın-Denizli, Mersin-Adana-İskenderun-Gaziantep hatlarında yoğunlaşmıştır.
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=4528
Buna göre ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışına aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Enerji B) İklim şartları C) Ulaşım şartları D) Hammadde
E) Denize yakınlık

Soru 7. Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi kuruluşu eşleştirilmiştir.
Buna göre aşağıdaki eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bursa  Otomotiv B) Kayseri  İpekli dokuma
C) Bitlis  Sigara D) Mardin  Çimento
E) Karabük  Demir çelik

Soru 8. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz Bölgesinde bulunmaz?
A) Petrol rafinerisi B) Cam fabrikası
C) Demir-çelik fabrikası D) Bakır fabrikası
E) Şeker fabrikası

Soru 9. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?
A) Süt ürünleri B) Deri sanayi C) Et ve süt ürünleri
D) Halı ve kilim dokuma E) Gübre sanayi

Soru 10. Aşağıda çeşitli sanayi kolları ve bunların kurulduğu merkezler eşleştirilmiştir.
Buna göre eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Otomotiv – Aksaray B) Seramik -Çanakkale
C) Kağıt İzmir D) Alüminyum -Seydişehir
E) Cam -Mersin

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde endüstrinin gelişmemesine neden olan faktörlerden değildir?
A) Pazarlama B) Yer şekilleri C) Enerji
D) Ulaşım E) Sermaye

Soru 12. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin üretiminde bazı yıllar azalmalar görülür?
A) Cam üretimi B) Kağıt üretimi C) Bakır üretimi
D) Şeker üretimi E) Demir çelik üretimi

Soru 13. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türki yenin dışa bağımlılığı daha fazladır?
A) İlaç B) Kağıt C) Tekstil D) Boya E) Seramik


Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin kuruluş aşamasında en önemli öğedir?
A) Enerji B) Sermaye C)Pazar D) Ulaşım E) İş gücü


Soru 15. Hammadde bakımından dışarıya en çok bağımlı olduğumuz sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomotiv B) Metalurji C) Besin D) Tütün E) Kimya

Soru 16. I.Aksu-Dalaman-Bolvadin-Çaycuma
II.Bilecik-Bozüyük-Çanakkale-İzmir
III.Mersin-Batman-İzmit-Kırıkkale
Yukarıda verilen merkezlerde aşağıdaki sanayi kollarından hangisi en çok gelişmiştir?
            I II III
----------- ------------ --------------------
A) Kağıt –Seramik- Petrol rafinerisi
B) Çimento- Sigara- Kağıt
C) Konser-Çimento- Demir-çelik
D) Cam- Gıda -Petrol rafinerisi
E) Kağıt -Dokuma -Otomotiv

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sanayi alanında geliştiğini gösteren kanıtlardan biri değildir?
A) Dış ülkelerden göç alması
B) Bağımlı nüfusun çok olması
C) Eğitim seviyesinin yüksek olması
D) Enerji tüketiminin fazla olması
E) Hammadde ithal etmesi

Soru 18. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammadde olarak tarımsal ürün kullanmaz?
A) İlaç B) Dokuma C) Deri D) İçki E)Yağ

Soru 19. Ülkemizde bitkisel yağ fabrikalarının Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinde yoğun olması aşağıdakilerden en çok hangisi ile ilişkilidir?
A) Ulaşımın kolay olmasıyla B) Su kaynaklarının bol olmasıyla
C) Sanayinin gelişmiş olmasıyla D) Hammaddenin bol olmasıyla
E) İş gücünün fazla olmasıyla

Soru 20. Kereste, tomruk, kâğıt ve mobilya gibi orman ürünleri endüstrisinin kurulup gelişebilmesi için aşağıdaki illerden ne elverişli potansiyele sahip olan hangisidir?
A) Bolu   B) Sivas  C) Şanlı Urfa         D) Adana      E) Sivas

CEVAP ANAHTARI
1.D 2.B 3.E 4.D 5.A 6.C 7.B 8.A 9.E 10.C 11.C 12.D 13.A 14.B 15.E 16.A 17.B 18.C 19.D 20.E


TÜRKİYEDE ULAŞIM, TİCARET, TURİZM)

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?
A)Sermaye B)İklim koşulları C)İşgücünün azlığı
D)Yer şekilleri E)Teknolojik gelişme

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?
A)
Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde
B)
Sanayinin kurulup gelişmesinde
C)
Turizmin gelişmesinde D) Ticaretin canlanmasında
E)
Tarımda ürün çeşidinin artmasında

Soru 3. Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan,
I.Demir yolu, II. Karayolu, III. Deniz yolu
taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?
A) III, I, II B) II, III, I C) I, II, III  D) I, III, II E) II, I, III

Soru 4. Türkiyede kuzey güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?
A)Dünya üzerindeki coğrafi konumunun
B)Dağların doğu batı yönlü uzanmasının
C)Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının
D)Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının
E)Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının

Soru 5. Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?
A)Maliyetinin yüksek olmasıyla
B)Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
C)Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla
D)Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla
E)Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle

Soru 6. Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?
A) İstanbul B) İzmit C) İskenderun D) Mersin E) Giresun

Soru 7.Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?
A)Verimli topraklar üzerinde kurulması
B) İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması
C)Deniz kenarlarında kurulması
D)Turizmin canlı ve gelişmiş olması
E)Her türlü tarım ürününün yetişmesi

Soru 8.Türkiyede aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?
A) İskenderun limanı B) İzmir limanı C) Mersin limanı
D) Samsun limanı E) İstanbul limanı

Soru 9.Türki yenin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.
B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.
C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.
D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.
E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz.

Soru 10.Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?
A) Buğday B) Turunçgiller C) Tütün D) Antep fıstığı E) Kuru üzüm

Soru 11.Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için söylenemez?
A)Dış ticaret açığı vardır.
B)Milli gelirin dağılımı düzensizdir.
C)Sanayileşme hızlı olmaktadır.
D)Ekonomi tarıma dayanmaktadır.
E)Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yeraltı kaynaklarından biri değildir?
A) Krom B) Boksiı    C)bakır    D) Nikel E) Bor mineralleri

Soru 13. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiyenin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri değildir?
A) ABD B) Almanya C) PolonyaD) İran E) Pakistan

Soru 14.Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.
Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?
A)Tüketimi teşvik etmek
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/cografya-soru-bankasi-ve-testler/4532-turkiyede-ulasim-ticaret-turizm-ile-ilgili-test-sorulari.html
B)Endüstriyel üretimi arttırmak
C)Tarım ürünleri çeşidini arttırmak D)Dış alımı arttırmak
E)Tarımsal verimi yükseltmek

Soru 15.Türkiye’de iç ticaretin önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Ülke içinde ekonomik yapının farklı olması
B)Ürün çeşitliliğinin var olması
C)Ülke nüfusumuzun kalabalık olması
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=4532
D)Tüketimi karşılayan üretimin olmaması
E)Tarımsal ürünlerin farklı zamanlarda yetişmesi

Soru 16.Deniz turizmi iklim koşullarının elverişli ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.
Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?
A) Akçaabat B) Bodrum C) Kuşadası
D) Side E) Alanya

Soru 17.Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz edilebilir?
A) İskenderun B) Kaş C) Bandırma D) Akhisar E) Keçiborlu

Soru 18.Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldüğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?
A)Bilinçli bir turizm politikamızın olmamasıyla
B)Reklam çalışmalarının yetersiz olmasıyla
C)Konaklama ve ulaştırma hizmetlerinin
yetersizliğiyle
D)Fiyatların her yıl sürekli değişmesiyle
E)Mal ve hizmetlerin ucuz olmasıyla

Soru 19. Aşağıdaki merkezlerden hangisi inanç turizmi kapsamında daha önemli bir yere sahiptir?
A) Trabzon B) Bursa C) Şanlı Urfa D) Adana E) Sivas

Soru 20. Ülkemizde turizm gelirleri en yüksek olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marmara Bölgesi B)Ege Bölgesi C)Akdeniz Bölgesi
D)İç Anadolu Bölgesi E)Karadeniz Bölgesi
CEVAP ANAHTARI
1.C 2.E 3.A 4.B 5.D 6.E 7.B 8.D 9.E 10.A 11.C 12.D 13.C 14.B 15.D 16.A 17.B 18.E 19.C 20.A


TÜRKİYENİN BÖLGELERİ, ÖZELLİKLERİ


Soru 1. Karadeniz Bölgesi'nin bazı bölümlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir. Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım alanlarının sulanabilir olması.
B) Akdeniz iklimi özellikleri görülmesi.
C) Deniz etkisine açık olması.    D) Yer şekillerinin engebeli olması.
E) Topraklarının verimli olması.

Soru 2. Türkiye'de seracılığın daha çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olmasında;
I.Sulama olanaklarının daha elverişli olması
II.Toprağın seracılığa daha uygun olması
III.Seracılığın daha ucuza yapılabilmesi
IV.Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi olgulardan hangileri daha çok etkilidir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölümlerden biridir?
A) Antalya bölümü B) İç Batı Anadolu
C) Erzurum-Kars bölümü D) Konya bölümü
E) Güney Marmara bölümü

Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinin iç Anadolu Bölgesinden daha fazla yağış almasında;
I. Enlem II. Denizden uzaklık III. Yükselti
IV. Sıcaklık ortalamalarının daha yüksek olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?
A) I ve II B) II C) II ve III D) III E) I ve III

Soru 5. Türkiye'de iklim koşulları göz önüne alındığında ahşaptan yapılan evlerin aşağıdaki bölgelerden hangisinde en çok görülmesi beklenir?
A) İç Anadolu B) Akdeniz C) Karadeniz D) Doğu Anadolu
E) Ege

Soru 6. Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?
A) Beyşehir B) Burdur C) Acıgöl D) Çıldır E) Eğirdir

Soru 7. Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde köy yerleşmeleri daha çok dağınık ve küçük mahalleler halindedir.
Bu durumun oluşmasında;
I. Tarım alanlarının dağınık olması
II. Dağların doğrultusu
III. Suyun bol olması
IV. Nüfus yoğunluğunun fazla olması gibi faktörlerden hangileri etkilidir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

Soru 8. Aynı tür tarım ürününün Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde farklı zamanlarda olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak çeşidinin farklılığı   B) Yağış miktarlarının farklı olması
C) Enlemlerinin farklı olması   D) Yağışın yıl içindeki dağılışı
E) Bitki örtüsünün farklı olması

Soru 9. Türkiye'deki endüstri kurumlarının büyük çoğunluğunun Marmara Bölgesinde toplanmasında;
I.Nüfus yoğunluğunun fazla olması
II.Ulaşım imkanlarının kolaylığı
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/cografya-soru-bankasi-ve-testler/4533-turkiyenin-bolgeleri-ozellikleri-ile-ilgili-test-sorulari.html
III.Enerji üretiminin fazla olması
IV.Yeraltı kaynaklarının zengin olması gibi faktörlerden hangisi yada hangileri çok daha etkilidir?
A) I B) II ve III C) III ve IV D) II E) I ve III

Soru 10. Karadeniz Bölgesinde dağların doğrultusu aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilememiştir?
I. Yağış miktarını II. Ulaşımı III. Balıkçılığı IV. Yerleşmeyi
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

Soru 11. Tarım alanlarından bir yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip olan ova aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarşamba B) Iğdır C) Çukurova D) Adapazarı ovası
E) Ergene havzası
Kaynak: Yazılı Soruları-Soru Bankaları-Yaprak Test-2009-2010 Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları http://www.yazilisorulari.org/showthread.php?t=4533
Soru 12. Ege Bölgesinin Menteşe Yöresinde nüfusun seyrek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Yağış miktarının az olması
B ) Yer şekillerinin engebeli olması
C ) İklimin elverişli olmaması
D ) Ortalama yükseltisinin az olması
E ) Deniz etkisine kapalı olması

Soru 13. Sebze tarımı açısından en az elverişli olan bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Bunda;
I.Yıllık ortalama sıcaklığının düşük olması
II.Tarım alanlarının yetersiz olması
III.Toprağın sebzeciliğe elverişli olmaması
IV.Ortalama yükseltisinin fazla olması
gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

Soru 14.
I.Yıllık yağış miktarları
II. Geniş alüvyal ovaların yer alması
III. Dağların uzanış biçimi IV.Kış sıcaklığı
Yukarıdakilerden hangileri Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölümünün ortak özelliği değildir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

Soru 15. Mercimek Türkiye'nin hangi Bölgesinde daha çok yetiştirilmektedir?
A) Akdeniz B) Marmara C) İç Anadolu D) G. Doğu Anadolu
E) D. Anadolu

Soru 16. Makineli tarım, Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yaygınlaştığı halde Karadeniz Bölgesinde yaygınlaşmamıştır. Bu durum Karadeniz Bölgesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Hayvancılığın gelişmiş olması.
B) Makine kullanımına elverişli tarım alanlarının sınırlı olması.
C) Tarım gelirlerinin yüksek olması.
D) Tarım etkinliklerine elverişli sürenin kısa olması.
E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması.

Soru 17. Türkiye'de Van Gölü çevresinde ve Konya Ovasında olduğu gibi suları denize ulaşamayan kapalı havzalar vardır. Bu tür havzalarının oluşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Coğrafi konumu B) Karasallık C) Eğim fazlalığı
D) Yağış rejimi E) Yer şekillerinin oluşumu

Soru 18. Yukarı Kızılırmak Bölümü, İç Anadolu Bölgesinin nüfus yoğunluğu en az olan bölümüdür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir nedeni olamaz?
A) Yükseltinin fazla olması B) İklimin sert olması
C) Sanayinin yetersiz olması
D) Yüzölçümünün küçük olması
E) Tarım alanlarının sınırlı olması

Soru 19. 1990 sayımına göre Türkiye'de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılığının en belirgin olarak görüldüğü bölge Marmara Bölgesidir.
Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Sanayinin gelişmiş olmasına   B) Boğazların bulunmasına
C) Tarım alanlarının dar olmasına
D) Geçiş iklimine sahip olmasına
E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az olmasına

Soru 20. Ege Bölgesi'nde dağlar kıyıya dik uzanmasından dolayı nemli hava kütleleri 150-200 km iç kısımlara kadar sokulabilme özelliği göstermektedir.
Buna göre, aşağıda belirtilen yargılardan hangisi bu durumu kanıtlayıcı niteliktedir?
A)Denizli'de Turunçgil tarımının yapılması
B)Bölge içerisinde turizmin gelişmiş olması
C)İzmir Limanı'nın hinterlandının geniş olması
D)Bölgenin, bölümleri arasında farklı iklim tiplerinin görülmesi
E)Bölge içerisinde nüfusun kıyı kesimlerde yoğunlaşması
CEVAP ANAHTARI
1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.D 10.A 11.C 12.B 13.E 14.A 15.D 16.B 17.E 18.D 19.A 20.A